Partijprogramma

- Partij van de Liefde -

Het ultieme doel van Partij van de Liefde

Zelfbeschikking is ons ultieme doel. De mens die zichzelf leidt door het leven. Doet hij dit vanuit een open hart, dan zal hij automatisch rekening houden met zijn medemens.

Onze 7 kernwaarden voor zelfbeschikking luiden:

 1. Iedereen mag zichzelf zijn;
 2. Iedereen is van gelijke waarde;
 3. Iedereen moet zich veilig voelen;
 4. Iedereen mag zich ontplooien;
 5. Iedereen moet een menswaardig bestaan leiden;
 6. Iedereen moet in een gezonde omgeving leven;
 7. Iedereen mag zich verbonden voelen.

Partijprogramma

Van toekomstvisie naar concreet programma

Het partijprogramma is een concrete toepassing van onze kernwaarden en visie op een liefdevolle wereld. Zoals beschreven in onze visie, zou zelfbeschikking uiteindelijk de leidraad moeten zijn voor de besluitvorming op alle beleidsterreinen. Van een parlementaire democratie naar een directe democratie en vervolgens naar autonomie. Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, van ongelijkheid naar gelijkheid, van angst naar liefde. 

 Hoe vertaalt dit ideaal zich naar de wensen op de verschillende terreinen? Hieronder staat een eerste aanzet. Een prille ideevorming over hoe liefde zich zou kunnen vertalen in concreet beleid. Een definitief programma zal door gesprekken met belangstellenden en consulatie van deskundigen uiteindelijk vorm moeten krijgen. 

Zie onderstaand programma als een voorzet, een aanleiding om verder onderzoek te doen en met elkaar van gedachten te wisselen. Samen geven we vorm aan een nieuwe wereld van vrijheid en gelijkwaardigheid.


► Koninkrijk

Vorstenhuizen waren belangrijk bij de oprichting en het voortbestaan van nationale staten. Nu de macht steeds meer verschuift naar internationaal niveau worden ze overbodig. Daarom zijn wij voorstander van:

 • het afschaffen van de monarchie 

► Algemene zaken

De rol van een (minister)president is belangrijk. Niet in dwingende zin, maar als visionair, inspirator, rechter en trooster. Hij/zij dient boven de partijen te staan en een toonbeeld te zijn van wijsheid, respect en integriteit. Daarom zijn wij voorstander van:

 • een gekozen (minister)president

► Sociale zaken en werkgelegenheid

Werk moet niet langer gezien worden als een verplichte bijdrage aan economie en maatschappij, maar als een manier om jezelf te ontwikkelen. Werk is slechts een deel van ons leven; er moet voldoende tijd overblijven voor andere zaken, zoals gezin, studie, hobby´s, reizen en plezier.

Net als geld is ook werk ongelijk verdeeld. Mensen met een baan werken zich een slag in de rondte, mensen zonder baan staan toe te kijken en worden dikwijls met de nek aangekeken. Bestaand werk moet daarom worden herverdeeld.

Wel of niet werken is een individuele keuze en geen verplichting of noodzaak. Ook zonder werk of met een parttime baan moet men kunnen rondkomen. Bijvoorbeeld door invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Om frustraties te voorkomen, moet werk aansluiten op persoonlijke kwaliteiten, voorkeuren en ontwikkelingswensen. Werknemers moeten hierin actief worden begeleid. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen
 • Scheppen van werk
 • Verdelen van bestaand werk
 • Invoeren van werkdagen van 4 à 5 uur, werkweken van 20 à 24 uur
 • Invoeren van baaldagen en sabbaticals
 • Begeleiden van werknemers in hun loopbaan

► Buitenlandse zaken

Nationale grenzen vervagen steeds meer door o.a. internationale verdragen, handel, emigratie en technologie. Dit is een niet terug te draaien gegeven, waarmee we moeten leren omgaan. Om deze uitdagende ontwikkeling niet te frustreren, dienen deuren geopend te worden en niet gesloten.

Betrekkingen met andere landen moeten niet louter economisch van aard zijn. We zijn niet elkaars concurrent maar partner. Ambassades zijn meer dan het visitekaartje van de B.V. Nederland. 

Een veilige, leefbare en schone wereld, waarin ieders behoeften zijn bevredigend, zou het gemeenschappelijke doel moeten zijn. Win-win situaties op alle terreinen, dat is dé uitdaging. Ontmoeten, delen en samenwerken in plaats van beconcurreren, bestoken en bestelen. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Oprichten van transparante supranationale organen die het onderlinge verkeer tussen landen begeleiden
 • Oprichten van transparante supranationale organen die zich actief gaan bezighouden met armoedebestrijding en verdeling van welvaart in de wereld
 • Oprichten van transparante supranationale organen die zich inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld
 • Afschaffen op termijn van nationale staten
 • Stimuleren van grote regionale en lokale vrijheden

► Binnenlandse zaken

Het binnenlandse beleid kenmerkt zich de laatste jaren door het inperken van vrijheid en privacy van de burgers, een verontrustende ontwikkeling. Het stimuleren van zelfbeschikking daarentegen zou een meer inspirerende en humanere richting zijn. Met het oog daarop dienen mensen in straten, buurten, gemeenten, regio's elkaar beter te leren kennen. Angst voor het onbekende wegnemen en een basis leggen voor een vruchtbare samenwerking. Niet geforceerd opgelegd met behulp van strenge regels, maar in stimulerende zin. Zo ontstaat rust en vertrouwen, nodig om elkaar en elkaars ruimte te respecteren. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven.
 • Het organiseren van (digitale) bijeenkomsten en leuke activiteiten om de onderlinge band te versterken.
 • Het versterken van medezeggenschap, inspraak, consultatie, referenda, etc.
 • Aanwijzen van gebieden waar voorstanders kunnen experimenteren met zelfbeschikking.

► Veiligheid en justitie

In een poging de samenleving veiliger te maken, maakt de politiek steeds meer wetten en regels en treden politie en justitie steeds vaker en harder op. We worden op alle mogelijke manieren begluurd, besnuffeld, geïntimideerd en bestraft. Vraag is of deze aanpak het gewenste effect sorteert. Waar is onze privacy, waar is onze vrijheid, waar is een menswaardig bestaan? Waar eindigt deze weg...

De vanzelfsprekendheid om het hele leven dicht te timmeren met wetten en straffen dient doorbroken te worden. Regels maken het leven niet fijner en veiliger, mensen die hun hart openen en hun verantwoordelijkheid nemen wel. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Stapsgewijs en structureel afschaffen van overdreven regel- en wetgeving. Dit is een geleidelijk proces van (tientallen) jaren.
 • Adviseren, opvoeden en begeleiden in plaats van dreigen, straffen en beboeten.

► Onderwijs

Kinderen dienen het gevoel van zelfbeschikking (ik sta aan het roer van mijn leven) met de paplepel ingegoten te krijgen. Niet langer opgeleid worden tot onderdeeltjes van de economische motor, maar tot zelfbewuste, liefdevolle en creatieve mensen. Het onderwijssysteem moet daarom grondig aangepast en verbreed worden. Plezier in leren in plaats van angst voor toetsen, zelfvertrouwen kweken in plaats van twijfel zaaien, uitdagingen voorschotelen in plaats van voorgekauwde kost. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het ontwikkelen van nieuwe onderwijssystemen gericht op plezier, ontdekking, verbazing, creativiteit, improvisatie, fysieke en geestelijke inspanning én ontspanning, ontwikkelen van sociale vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, etc.
 • Een systeem ontwikkelen dat toegankelijk is voor iedereen. Ook volwassenen moeten de kans krijgen om te blijven leren.
 • Ter bevordering van de communicatie in de wereld (nodig voor kennismaking en onderling begrip) dient de Engelse taal als voertaal op scholen te worden ingevoerd.

► Economische zaken

De basis van ons economisch denken en handelen is de opvatting dat er niet genoeg zou zijn. We moeten dus sterk en slim zijn om onze behoeften te kunnen bevredigen. Ongeacht of anderen daar wel of niet de dupe van zijn. Zie hier het concurrentiebeginsel op basis van een veronderstelde schaarste. Grote vraag is of er wel schaarste is...

Wij zijn van mening dat er genoeg is voor iedereen, als we de opbrengsten maar evenredig verdelen. Waarom zouden weinigen heel veel moeten bezitten, en velen heel weinig? Waarom zou de opbrengst van handel in grondstoffen slechts ten goede moeten komen aan een rijke grondbezitter (die het vervolgens investeert in een voetbalclub) en niet aan de hele bevolking? Waarom mag de één wel geld scheppen (banken) en de ander niet (burgers)? Waarom mag de één wel belasting ontduiken (grote ondernemingen) en de ander niet (burgers)? Als we de welvaart eerlijk gaan verdelen, behoren armoede en tekorten tot het verleden. In een wereld zonder armoede zwaait de deur naar een leven in vrijheid en gelijkwaardigheid open. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Lering trekken uit economische crises
 • Ter verantwoording roepen van mensen die verantwoordelijk zijn voor de scheefgroei
 • Het ontwikkelen van een nieuw economisch systeem gebaseerd op  duurzaamheid, gelijkwaardigheid en samenwerking

► Financiën

Ook het beleid op dit gebied is uiteindelijk gericht op het spekken van de eigen portemonnee door monetaire instellingen, banken en landen. En uitgebreide regelgeving (protectionisme) maakt eerlijke handel lastig. Net als de hantering van verschillende munten, het toveren met rentestanden, het verstrekken van onduidelijke leningen, het gokken met aandelen en het te pas en onpas bijdrukken van geld. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Vereenvoudigen en afschaffen van regelgeving op dit terrein
 • De invoering van één wereldwijde munt
 • Ruimte ontwikkelen voor mensen om op eigen manieren (met eigen geld) handel te voeren
 • Afschaffen van rente (belangrijke oorzaak scheefgroei arm en rijk)
 • De geldmachine weer in politieke handen geven

► Volksgezondheid

Ook op dit terrein is geld de leidraad. Klachten wegnemen en zo snel mogelijk weer naar school en aan het werk. Ziek zijn kost de maatschappij geld. Daarnaast is onze gezondheidszorg hoofdzakelijk gericht op het zo snel mogelijk bestrijden van symptomen. 

Ons leven nu bestaat uit teveel stress, eenzijdige fysieke en/of mentale belasting, negeren van behoeften, niet verwerken van emoties, onvoldoende bevrediging, etc. Dit alles is ziekmakend. Mensen moeten leren hoe hiermee om te gaan. Verwerken in plaats van onderdrukken, voorkomen in plaats van genezen.

Het beleid zou meer gericht moeten zijn op een natuurlijke genezing en een gezonde leefwijze. Ons afvragen waarom we ziek worden. Balans speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen die uit balans zijn worden op den duur ziek. Door ons leven anders in te richten (zie de voorstellen op de andere beleidsterreinen) is de kans groter dat we gezond blijven.

Ook het negatieve imago moet worden bijgesteld. Ziekzijn is niet altijd slecht of vervelend. Het haalt ons uit de waan van alle dag en geeft ons de tijd en rust om na te denken en te evalueren. Zijn we nog happy met de dingen die we doen, met de partner die we hebben, etc.

Wij staan inmiddels los van de natuur. We hebben geen natuurlijke leestijl, kennen de natuurwetten niet meer, kopen eten uit de fabriek, bouwen alles vol met steen en asfalt. Terwijl wij in feite ook natuur zijn... Dit alles vraagt om problemen, niet alleen fysieke maar ook geestelijke. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het ontmantelen van de volksgezondheid als geldmachine
 • Het belangeloos informeren over en het bevorderen van gezonde en natuurlijke leefwijzen
 • Het stimuleren van natuurlijke geneeswijzen en middelen

► Wonen

Goed en fijn wonen is een basisbehoefte van de mens. Er moet daarom voor iedereen een geschikte en betaalbare woning zijn. Mede vanwege de hoge huur- en koopprijzen is dit momenteel niet het geval. De woonkosten zijn de laatste (tientallen) jaren flink de pan uitgerezen. Een groot deel van ons inkomen gaat inmiddels op aan woonlasten. Teveel mensen verdienen er teveel geld mee. Hieraan dient een einde te komen. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het realiseren van voldoende betaalbare woningen die de gezondheid stimuleren

Defensie

Als we op een volwassenen manier met elkaar omgaan (praten in plaats van vechten) dan is een groot en sterk defensieapparaat niet meer nodig. Globalisering (elkaar leren kennen) zou de kans op oorlogen moeten verkleinen. Een reden waarom dit niet opgaat, is dat er nog teveel mensen teveel verdienen aan oorlogsvoering. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het ter verantwoording roepen van mensen die geld verdienen aan oorlogsvoering
 • Het omvormen van het leger tot snelle inzetbare diensten bij rampen en brandhaarden
 • Het oprichten van een internationaal orgaan dat leiding geeft aan deze diensten

► Milieu

Uitgangspunt is leven en werken in harmonie met moeder aarde. Als de aarde weer gezond en sterk is, dan zijn wij dat ook. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het oprichten van een internationaal orgaan ter bevordering van het milieu en het uitbreiden van de natuur op mondiaal niveau

► Ontwikkelingssamenwerking

Onbaatzuchtige hulp van rijke landen zou gericht moeten zijn op het versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden op alle terreinen van arme landen. Helpen, delen en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid in plaats van manipuleren, dicteren en beroven. Daarom zijn wij voorstander van:

 • Het oprichten van een internationaal orgaan dat zich hiermee actief bezig gaat houden

Partij van de Liefde

If you give a little love...

video that will change your life

Enthousiast?

Organiseer je eigen Politiek Café!

Ben je enthousiast over Partij van de Liefde en wil je graag een bijdrage leveren, organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.

Ja, ik vind het leuk een Politiek Café voor Partij van de Liefde te organiseren in mijn eigen woonplaats!  Meer info ►